Kontaktujete nás
+420 608 823 423

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů:

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování. Osobní údaje zpracováváme pouze stanoveným účelem, v uvedeném rozsahu, po dobu uvedenou v uzavřených smlouvách či v příslušných právních předpisech.

Osobní údaje zpracováváme v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Zabezpečení osobních údajů:

S osobními údaji nakládáme v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje jsou zabezpečeny dle obvyklých technických standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

Webové stránky společnosti JK TOP Reality CZ s.r.o.:

Přístup na webové stránky www.jk-topreality.cz nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu platné právní úpravy, a to ať už se souhlasem uživatele či na základě jiného právního základu.

V případě stránek www.jk-topreality.cz jde o osobní údaje, které jsou poskytovány uživatelem při vyplnění kontaktního formuláře: jméno, příjmení, emailová adresa, telefon. 

Provozovatel stránek se zavazuje se všemi osobními údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou údaje získávány, což je výhradně kontaktování uživatele stránek na základě jeho žádosti.

Údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich zpracování a po dobu vyžadovanou obecně závaznými předpisy.

Práva uživatele související se zpracováním osobních údajů:

  • uživatel má právo žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů
  • uživatel má právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů
  • uživatel má právo požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno
  • uživatel má právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu
  • uživatel má právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností JK TOP Reality CZ s.r.o., IČ: 03559301, se sídlem Hornoměcholupská 528/1, Hostivař, 102 00 Praha 10, dle zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu nutném pro výkon realitní činnosti shora uvedené společnosti, je-li to nezbytné pro zajištění prodeje, koupě, nájmu nebo podnájmu nemovité věci či jejich zprostředkování a dále veškerých realitních činností s tím souvisejících.

Souhlas se týká:
a) zpracování osobních údajů k nezaměnitelné identifikaci – jméno, příjmení, titul, rodné číslo, pokud bylo přiděleno, jinak datum narození, adresa trvalého či jiného pobytu, číslo průkazu totožnosti, identifikační číslo, sídlo
b) zpracování osobních údajů za účelem kontaktu – kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné údaje mnou poskytnuté
c) pořízení kopie průkazu totožnosti

Shora uvedený souhlas je poskytován na dobu deseti let. Jsem si vědom/a, že poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné a mohu jej i po jeho poskytnutí kdykoliv následně odvolat.

V ……………….. dne……………..

……………………………
Podpis
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:

Ochrana osobních údajů JK TOP Reality CZ s.r.o.

Celý dokument si můžete stáhnout v PDF